1

Aktif Öğrenme Nedir?

Share

Aktif öğrenme, öğrencilerin pasif bir şekilde bilgi almaktan ziyade, aktif bir şekilde katılım gösterdiği ve öğrenme sürecinde inisiyatif aldığı bir yaklaşımdır. Geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak, aktif öğrenme öğrencilerin derse daha fazla dahil olmalarını sağlar ve öğrenmeyi daha etkili hale getirir.

Aktif Öğrenmenin Tanımı:

Aktif öğrenme birçok şekilde tanımlanabilir, ancak genel olarak öğrencilerin bilgiyi aktif olarak keşfetme, anlama ve uygulama becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinliklere katıldığı bir süreç olarak anlaşılabilir. Öğrencileri sadece bilgiyi ezberlemek yerine, derste daha fazla aktif rol almaya teşvik eder.

Neden Aktif Öğrenme?

Geleneksel öğretim yöntemleri öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemelerine dayanırken, aktif öğrenme öğrencilerin daha iyi anlamalarını ve kalıcı, derinlemesine öğrenmelerini sağlar. Aşağıda, neden aktif öğrenmenin önemli olduğuna dair bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

 • Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Aktif öğrenme, öğrenci merkezli bir yaklaşımı destekler. Öğrencilerin ilgi alanlarına, becerilerine ve öğrenme stililerine uygun bir şekilde öğrenmelerine olanak tanır.
 • Daha İyi Anlama ve Uygulama: Aktif öğrenme, öğrencilerin bilgiyi sadece ezberleme yerine, derste daha fazla uygulama yapmalarına olanak sağlar. Bu sayede öğrenciler, öğrenme materyalini daha iyi anlar ve gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini kavrarlar.
 • Becerilerin Geliştirilmesi: Aktif öğrenme, kritik düşünme, analitik düşünme, problem çözme ve iletişim becerileri gibi önemli becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Motivasyon ve İlgi Artışı: Aktif olarak derslere katılan öğrenciler, okula ve öğrenmeye karşı daha fazla motivasyona sahip olurlar. Aktif öğrenme, öğrencilerin ilgi alanlarına ve günlük hayata bağlantı kurmalarını sağladığı için öğrenmeyi daha keyifli hale getirir.

Aktif öğrenme, öğrencilerin bilgiyi sadece pasif bir şekilde almak yerine daha fazla dahil olmalarını sağlayarak, öğrenme sürecini daha etkili ve anlamlı hale getirir. Bu yöntem öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmelerine, bilgiyi anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

Pratik Yapmanın Önemi

Eğitim sürecinde aktif bir şekilde öğrenmek, sadece teorik bilgilerin öğrenilmesiyle sınırlı kalmaz. Pratik yapmak da büyük bir öneme sahiptir. Pratik yapmak, öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta nasıl uygulanacağını anlamak ve daha derin bir öğrenme deneyimi yaşamak için gereklidir.

Teoriden Pratiğe Geçiş

Pratik yapmak, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi anlamına gelir. Öğrenciler, aldıkları eğitimde öğrendikleri kavramları gerçek dünyadaki durumlarla ilişkilendirerek ne şekilde kullanacaklarını uygularlar. Bu, öğrencilerin özgün düşünme becerilerini geliştirmelerine, problem çözme yeteneklerini kullanmalarına ve yeni bilgileri keşfetmelerine olanak tanır.

Pratik yapmanın amacı, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemelerini değil, öğrendikleri bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanacaklarını anlamalarını sağlamaktır. Örneğin, bir matematik dersinde öğrenilen formülleri sadece ezberlemek yerine, bu formülleri gerçek dünya problemlerine uygulayarak öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek mümkün olacaktır.

Pratik Yapmanın Faydaları

Pratik yapmak, öğrencilerin öğrenmeyi derinleştirmelerine ve daha etkili bir şekilde bilgiyi anlamalarına yardımcı olur. İşte pratik yapmanın sağladığı faydalar:

 • Derin Öğrenme: Pratik yapmak, öğrencilere öğrendikleri bilgileri derinlemesine anlama fırsatı sunar. Pratik yapma sürecinde, öğrenciler bilgileri sadece ezberlemek yerine onları gerçek dünya problemlerine uygulayarak daha iyi anlamalarını sağlarlar.
 • Problem Çözme Becerisi Geliştirme: Pratik yapmanın bir başka önemli faydası, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmesidir. Pratik yapma sürecinde karşılarına çıkan zorlukları aşarak çözüm bulmak, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 • Öğrenilen Bilginin Kalıcılığını Artırma: Pratik yapmak, öğrenilen bilginin kalıcılığını artıran bir etkiye sahiptir. Pratik yaptıkça, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri unutmaması ve gelecekte ihtiyaç duyduklarında hatırlaması daha olasıdır.
 • Özgün Düşünme Yeteneği Geliştirme: Pratik yapma süreci, öğrencilerin özgün düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrenciler, pratik yaparken farklı çözüm yolları bulabilir, yaratıcı düşünme becerilerini kullanabilir ve kendi özgün yaklaşımlarını geliştirebilirler.

Pratik yapmanın bu faydaları göz önüne alındığında, eğitimde aktif öğrenme sürecinin önemi ve değeri daha iyi anlaşılır. Pratik yapma, öğrencilerin öğrenmeye daha fazla katılım göstermelerini sağlar ve onların bilgiyi anlamalarını, uygulamalarını ve yeni bilgileri keşfetmelerini sağlar. Bu da daha etkili ve kalıcı bir öğrenme deneyiminin yaşanmasını sağlar.

Aktif Öğrenme Teknikleri

Eğitimde aktif öğrenme, öğrencilerin katılımını teşvik eden, onları ders materyallerini keşfederken ve uygularken aktif bir şekilde yer almaya teşvik eden bir öğretim yöntemidir. Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, aktif öğrenme öğrencilere daha fazla deneyimleme ve pratik yapma fırsatı sunar. Bu da öğrencilerin konuları daha derinlemesine anlamalarına ve bilgilerini gerçek hayatta uygulama becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Aktif öğrenme teknikleri, sınıfta öğretmenin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen etkileşimli ve pratik odaklı faaliyetleri içerir. Öğrencilere sorunlara çözüm bulma, araştırma yapma, grup çalışması yapma ve projeler oluşturma gibi fırsatlar sunulur. Ayrıca, teknolojinin eğitime entegrasyonuyla birlikte çevrimiçi kaynaklar ve uygulamalar da aktif öğrenmeyi destekleyen araçlardan biridir.

Aktif öğrenme teknikleri öğrencilerin dikkatini korumalarına, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmelerine ve bilgileri uzun süreli hafızalarına yerleştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirir. İşte bazı etkili aktif öğrenme teknikleri:

Proje Tabanlı Öğrenme

 • Öğrencilerin gerçek dünya problemlerine çözüm aramalarına olanak sağlar.
 • Grup halinde çalışma becerilerini geliştirir.
 • Toplumsal ve mesleki bağlantılar kurmalarını sağlar.
 • Yaratıcılığı teşvik eder.

Grup Çalışmaları

 • İşbirliği, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirir.
 • Farklı bakış açılarını birleştirmeye teşvik eder.
 • Sosyal etkileşimi artırır.
 • Sorumluluk paylaşımını öğretir.

Örnek Olay Analizi

 • Gerçek yaşam senaryolarını inceleyerek eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 • Teorik bilgilerin pratik uygulamalarına bağlantı kurar.
 • Sorunlara çözüm bulma becerilerini güçlendirir.
 • Öğrencileri aktif katılıma yönlendirir.

Bu aktif öğrenme tekniklerini uygulamak için öğretmenlerin eğitimi iyi planlamaları ve yönlendirmeleri önemlidir. Aynı zamanda, teknolojinin eğitim sürecine entegre edilmesi de aktif öğrenme deneyimini zenginleştirebilir. Öğretmenler, çevrimiçi eğitim platformları ve dijital araçlarla öğrencilere etkileşimli içerikler sunabilir, sanal grup çalışmalarına olanak sağlayabilir ve öğrencilerin katılımını teşvik edebilir.

Öğrencilerin aktif öğrenme deneyiminden en iyi şekilde faydalanması için öğretmenlerin rolü de büyük önem taşır. Motivasyonu artırmak, öğrencilere rehberlik etmek ve geribildirim sağlamak bu süreçte kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, etkili bir değerlendirme süreci de öğrencilerin gelişimini takip etmek ve desteklemek için gereklidir.

Aktif öğrenme, öğrencilerin sadece bilgi aktarımına dayalı bir öğrenme yaklaşımından çıkıp, daha derinlemesine anlama ve uygulama becerilerini geliştiren bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlar. Bu yöntem, öğrencilerin ilgisini artırır, öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirir ve gerçek hayatta karşılaşacakları mücadelelere hazırlar. Aktif öğrenme tekniklerini kullanarak, öğrencilerin kendilerini daha güvende hissetmelerini, öğrenmeye olan tutkularını artırmalarını ve başarılarına yönelik sürdürülebilir bir motivasyon geliştirmelerini sağlayabiliriz.

Teknolojinin Rolü

Teknoloji, eğitim alanında önemli bir role sahiptir. Gelişen teknoloji sayesinde öğrencilere daha etkili ve interaktif bir öğrenme deneyimi sağlanmaktadır. Öğrenciler artık sadece ders kitaplarından bilgi edinmek yerine, dijital araçlar ve uygulamalar sayesinde öğrenmeyi daha heyecan verici hale getirebilmektedir. İşte teknolojinin eğitimdeki rolü:

Dijital Araçlar ve Uygulamalar

 • İnteraktif Ders Materyalleri: Öğrencilere etkileşimli ders materyalleri sunarak, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebilir. Örneğin, matematik derslerinde interaktif problemler çözmek, fen derslerinde sanal deneyler yapmak gibi.
 • Öğretici Videolar: Öğrencilere konuları anlatan, görsel ve işitsel olarak zengin videolar sunmak öğrenme sürecini destekleyebilir. Videolar, öğrencilere soyut konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
 • Online Araştırma Araçları: Öğrencilere internet üzerinde güvenilir kaynaklara erişme imkanı sağlayarak, araştırma becerilerini geliştirebilir. İnternet, öğrencilere farklı düşünceler ve bakış açılarıyla tanışma fırsatı verir.
 • Öğrenme Yönetim Sistemleri: Öğrencilerin derslerle ilgili kaynaklara, ödevlere ve notlara kolayca erişmelerini sağlamak için öğrenme yönetim sistemleri kullanılabilir. Bu sistemler aynı zamanda öğretmenlerin öğrencileri takip etmesine ve öğrenci performansını değerlendirmesine yardımcı olur.

Çevrimiçi Eğitim Platformları

 • Uzaktan Eğitim: Özellikle son dönemde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yaygınlaşmıştır. Uzaktan eğitim platformları, öğrencilere derslere evden erişim imkanı sunar. Bu sayede öğrenme süreci kesintiye uğramadan devam edebilir.
 • E-Öğrenme: Online eğitim platformları, öğrencilerin kendi hızında öğrenmesini sağlar. Öğrenciler diledikleri zaman, diledikleri yerden derslere erişebilir. E-öğrenme aynı zamanda öğretmenlerin de ders materyallerini daha kolay hazırlamalarına olanak sağlar.

Teknolojinin eğitimdeki rolü her geçen gün daha da artmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler bu teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak öğrenme deneyimini zenginleştirebilir. Ancak unutmamalıyız ki teknoloji sadece bir araçtır. Öğretmenlerin rehberliği ve motivasyonu, öğrencilerin başarılı bir şekilde teknolojiyi kullanabilmesi için önemlidir.

Öğretmenin Rolü

Aktif öğrenme sürecinde öğretmenin rolü oldukça önemlidir. Öğretmen, öğrencilerin motivasyonunu artırma ve geribildirim verme gibi görevlerle aktif bir şekilde çaba göstermelidir. İşte öğretmenin aktif öğrenme sürecindeki rolünün detayları:

Öğrencilerin Motivasyonunu Artırma

Aktif öğrenme sürecinde öğrencilerin motivasyonunu artırmak, onların öğrenme isteğini ve katılımını güçlendirmek için çok önemlidir. İşte öğretmenlerin motivasyonu artırma konusunda uygulayabileceği bazı yöntemler:

 • İlgi çekici materyaller kullanmak: Öğrencilerin dikkatini çekecek ve ilgisini uyandıracak materyaller seçmek, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirecek ve motivasyonu artıracaktır.
 • Gerçek dünya bağlantıları kurmak: Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek dünya problemleriyle ilişkilendirmek, onların öğrenmeye olan ilgisini ve motivasyonunu artıracaktır.
 • Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunmak: Öğrencilere kendi ilgi alanlarına ve becerilerine uygun öğrenme fırsatları sunmak, onların motivasyonunu artıracak ve daha aktif bir şekilde öğrenmelerini sağlayacaktır.
 • Çeşitli öğrenme etkinlikleri planlamak: Öğretmenler, farklı öğrenme stillerine ve tercihlere uygun çeşitli öğrenme etkinlikleri planlamalıdır. Bu, öğrencilerin farklı şekillerde öğrenmelerine olanak sağlayacak ve motivasyonlarını artıracaktır.

Geribildirim Verme

Aktif öğrenme sürecinde öğretmenlerin öğrencilere geribildirim vermesi, onların öğrenme sürecinde ilerlemelerini takip etmelerine ve geliştirmelerini sağlamalarına yardımcı olur. İşte öğretmenlerin geribildirim verme konusunda dikkate alması gereken bazı noktalar:

 • Hızlı ve sık geribildirim: Öğretmenler, öğrencilere hızlı ve sık geribildirim sağlamalıdır. Bu, öğrencilerin performansını sürekli olarak değerlendirmelerine ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olacaktır.
 • Olumlu ve yapıcı geribildirim: Öğretmenler, öğrencilere yönelik geribildirimlerde olumlu ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Bu, öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak ve motivasyonlarını artıracaktır.
 • Bireysel geribildirim: Öğretmenler, öğrencilerin bireysel gereksinimlerini dikkate alarak özelleştirilmiş geribildirimler sağlamalıdır. Bu, öğrencilere daha iyi bir öğrenme deneyimi sunacak ve gelişmelerini teşvik edecektir.
 • Hedef odaklı geribildirim: Öğretmenler, öğrencilere belirli hedefler ve beklentiler belirleyerek geribildirim sağlamalıdır. Bu, öğrencilerin ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olacak ve daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayacaktır.

Öğretmenlerin aktif öğrenme sürecindeki rolü, öğrencilerin motivasyonunu artırma ve geribildirim verme gibi önemli görevleri içermektedir. Öğretmenler, ilgi çekici materyaller kullanarak öğrencilerin motivasyonunu artırabilir, gerçek dünya bağlantıları kurarak öğrenmeyi daha anlamlı hale getirebilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak öğrencilerin ilgisini ve katılımını artırabilir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin sık ve hızlı geribildirim sağlayarak öğrencilerin gelişimlerini takip etmeleri ve bireysel gereksinimleri dikkate alarak özelleştirilmiş geribildirimler sağlamaları da önemlidir.

Etkili Bir Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif bir şekilde yer almasını sağlamak önemlidir. Bunun yanı sıra, öğrenme sürecinin etkililiğini değerlendirmek de önemlidir. Etkili bir değerlendirme süreci, hem öğrencilerin ilerlemesini takip etmek hem de öğrenme sürecini daha verimli hale getirmek için kullanılır. İşte etkili bir değerlendirme süreci için bazı ipuçları:

Performans Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek için performans değerlendirmesi kullanılabilir. Bu, öğrencilerin gerçek dünya problemlerini çözmek veya projeler üzerinde çalışmak gibi pratik becerilerini göstermelerine olanak sağlar.
 • Performans değerlendirmesi, sınavlardan veya testlerden daha etkili bir şekilde öğrencilerin yeteneklerini değerlendirir. Bu sayede, öğrencilerin öğrenme sürecine daha aktif katılmaları teşvik edilir.
 • Öğretmenler, performans değerlendirmesini kullanarak öğrencilerin ilerlemesini takip edebilir ve eksiklikleri belirleyebilir. Böylece, öğrencilere kişiselleştirilmiş geribildirim ve rehberlik sağlanabilir.

Portfolyo Değerlendirmesi

 • Portfolyo değerlendirmesi, öğrencilerin öğrenim sürecindeki ilerlemelerini ve başarılarını izlemek için kullanılan etkili bir araçtır. Bu yöntemde, öğrencilerin öğrenme projeleri, çalışmaları, sunumları ve diğer materyalleri bir portfolyo olarak biriktirilir.
 • Portfolyo değerlendirmesi, öğrencilere kendi öğrenim süreçlerini gözlemleme, analiz etme ve değerlendirme fırsatı verir. Aynı zamanda, öğrencilerin kendi öğrenim hedeflerini belirlemeleri ve sürekli olarak gelişimlerini takip etmeleri için bir fırsat sunar.
 • Öğretmenler, portfolyo değerlendirmesi kullanarak öğrencilerin çalışmalarını inceleyebilir, güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları belirleyebilir. Bu değerlendirme yöntemi, öğrencilerin ilerlemesini bütünsel bir şekilde değerlendirmeyi sağlar.

Değerlendirme süreci, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını ve öğrenmeyi derinleştirmesini sağlamak için önemlidir. Performans değerlendirmesi ve portfolyo değerlendirmesi gibi yöntemler, öğrencilerin yeteneklerini ve gelişimlerini gerçekten göstermelerine olanak tanır. Bu sayede, öğrencilerin ilgi ve motivasyon seviyeleri artar ve daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşarlar.

Etkili bir değerlendirme süreci, öğrenme sürecinin sürdürülebilir ve kişiselleştirilmiş bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu süreçte öğrencilerin kendini yönetme ve öğrenme sürecini analiz etme becerileri geliştirilir. – Eğitim Uzmanı

Örnek Uygulamalar

Aktif öğrenme, birçok öğrenci için motivasyonu artıran ve gerçek dünya becerilerini geliştirmeye yardımcı olan etkili bir yöntemdir. İşte aktif öğrenme yöntemini uygulayan ve başarı hikayeleriyle öne çıkan bazı örnekler:

Aktif Öğrenme Modelleri

 1. Flipped Classroom: Dönüştürülmüş sınıf modeli, öğrencilere ders materyallerini önceden sunarak, sınıfta daha fazla interaktif çalışma imkanı sağlar. Öğrenciler, ders içeriğini önceden hazırlayarak sınıfta daha fazla uygulama ve tartışma yapma fırsatı bulurlar.
 2. Problem Çözme Yaklaşımı: Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm bulmalarını teşvik eden bir yöntemdir. Öğrencilere gerçek dünya problemleri verilir ve onların bu problemleri analiz etmeleri, çözüm önerileri geliştirmeleri ve çözümleri uygulamaya koymaları beklenir.